ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1 QSITE: QSITE.COM BV, alsmede iedere onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaart.
1.1.2 Wederpartij: De partij die een overeenkomst sluit met QSITE, dan wel die anderszins met QSITE contact heeft.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij QSITE goederen en/of diensten van welke aard ook aan de Wederpartij levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van QSITE zijn vrijblijvend, tenzij door QSITE schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan QSITE opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop QSITE zijn aanbieding baseert.
1.4 De overeenkomst tussen QSITE en de Wederpartij komt tot stand door een aanbod van QSITE en aanvaarding daarvan van Wederpartij. Partijen accepteren nadrukkelijk elektronische communicatie voor de totstandkoming van overeenkomsten, (nadere) afspraken en werkzaamheden. Indien gebruik wordt gemaakt van elektronische media, berust het risico hiervan bij de Wederpartij. De (elektronische) administratie van QSITE is doorslaggevend bij geschillen tussen partijen. QSITE is gerechtigd (nadere) eisen te stellen aan elektronische communicatie tussen partijen.
1.5 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. QSITE en de Wederpartij zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Wederpartij, geldt dat QSITE gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Wederpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beeindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop QSITE de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Wederpartij binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
2.4 Indien de Wederpartij de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Wederpartij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan QSITE de vordering uit handen geven, in welk geval de Wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na beeindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. QSITE zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien de Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
3.3 De Wederpartij vrijwaart QSITE voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Wederpartij wordt gehouden of waarvoor de Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan QSITE toerekenbaar zijn.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
4.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van QSITE totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de Wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan QSITE zijn voldaan. De Wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van QSITE mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Wederpartij (mede) uit door QSITE geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Wederpartij die zaak slechts voor QSITE en houdt de Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor QSITE totdat de Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; QSITE heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan de Wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.3 QSITE kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van QSITE onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Wederpartij alle aan QSITE verschuldigde bedragen betaald heeft.

5. Risico
5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of een hulppersoon van de Wederpartij zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele en industriele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij QSITE, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 QSITE bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op de Wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van QSITE onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriele eigendom het recht van QSITE aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Wederpartij zijn of worden gedaan.
6.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
6.4 Het is QSITE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de Wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal QSITE de Wederpartij desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
6.5 Tenzij QSITE een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stelt, mag de Wederpartij een reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).
6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door QSITE schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan QSITE te maken.
6.7 QSITE vrijwaart de Wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door QSITE zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriele eigendom, onder de voorwaarde dat de Wederpartij QSITE onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan QSITE. De Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan QSITE verlenen om zich, indien nodig in naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan QSITE ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door QSITE zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriele eigendom of indien naar het oordeel van QSITE een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal QSITE zo mogelijk zorg dragen dat de Wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Wederpartij. Indien QSITE naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal QSITE het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. QSITE zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de Wederpartij. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van QSITE wegens schending van rechten van intellectuele of industriele eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van QSITE voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door QSITE gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door QSITE geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
6.8 De Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan QSITE van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Wederpartij zal QSITE vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door de Wederpartij; telecommunicatie
7.1 De Wederpartij zal QSITE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien de Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
7.2 De Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door QSITE te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien de Wederpartij programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan QSITE ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door QSITE voorgeschreven specificaties.
7.4 Indien de Wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van QSITE stelt of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft QSITE het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van QSITE tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
7.5 Ingeval medewerkers van QSITE op locatie van de Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. De Wederpartij vrijwaart QSITE voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van QSITE, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. De Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van QSITE kenbaar maken.
7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van QSITE staan. QSITE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van QSITE of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is QSITE gerechtigd de Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. QSITE kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. QSITE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door QSITE genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan QSITE bekend waren. QSITE spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt QSITE niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt QSITE wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. QSITE is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is QSITE gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen QSITE en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beeindiging overeenkomst
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beeindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Wederpartij een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beeindigen indien de Wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. QSITE is wegens deze beeindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Wederpartij vervalt het recht tot gebruik van aan de Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
9.5 Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Wederpartij bewijst dat QSITE ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die QSITE voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van QSITE; vrijwaring
10.1 Behoudens opzet of grove schuld van QSITE zelf, is aansprakelijkheid van QSITE voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
10.2 In alle overige gevallen waarin QSITE gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van QSITE, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Ingeval van duurovereenkomsten wordt als ‘factuurwaarde' aangemerkt het bedrag dat door QSITE is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden voor het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde bedragen.
10.3 Iedere vordering jegens QSITE, behalve die welke door QSITE is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
10.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van QSITE aan QSITE kunnen worden tegengeworpen, zullen door QSITE ook aan de Wederpartij kunnen worden tegengeworpen.
10.5 De werknemers van QSITE of door QSITE voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
10.6 De Wederpartij zal QSITE, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door QSITE van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Wederpartij toekomen jegens QSITE.

11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van QSITE, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Wederpartij aan QSITE zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan QSITE is voorgeschreven.
11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen QSITE en de Wederpartij alsmede deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.2 De geschillen welke tussen QSITE en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen QSITE en de Wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.


DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien QSITE diensten verleent zoals maar niet beperkt tot advisering; toepasbaarheidsonderzoek; consultancy; opleidingen; cursussen; trainingen; ondersteuning; detachering; hosting; diensten op ASP-basis zoals het op ASP-basis beschikbaar stellen van programmatuur, hardware en opslagcapaciteit; het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten zoals de ontwikkeling, gebruik en onderhoud van programmatuur, onverlet.

13 Uitvoering
13.1 QSITE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van QSITE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst QSITE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is QSITE gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is QSITE gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen. QSITE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.
13.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is QSITE steeds gerechtigd na overleg met de Wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
13.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door QSITE verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien QSITE op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van QSITE. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. QSITE is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
14.2 De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en QSITE, kunnen worden beinvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beeindiging van de overeenkomst.
14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal QSITE de Wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiele consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

15. Opleidingen, cursussen en trainingen
15.1 Voor zover de dienstverlening van QSITE bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan QSITE steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij QSITE gebruikelijke regels.
15.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van QSITE aanleiding geeft, is QSITE gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

16. Hosting en ASP-diensten
16.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst voor hosting van systemen en/of afname van ASP-diensten aangegaan voor een periode van 3 jaar (initiele periode). Voornoemde overeenkomst kan gedurende de initiele periode niet tussentijds worden beeindigd door de Wederpartij. Na afloop van voornoemde overeenkomst wordt deze stilzwijgend met een periode van een jaar verlengd. Opzegging van voornoemde (verlengde) overeenkomst door de Wederpartij dient minimaal 2 maanden voor het einde van de contractsperiode schriftelijk en aangetekend te geschieden.
16.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan haar website, de bij QSITE gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten te gebruiken voor:
a) handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b) het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c) het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d) het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f) het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g) het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met QSITE blijven lopen binnen QSITE en/of het Internet;
h) het verspreiden van computervirussen.
16.3 QSITE is in de navolgende gevallen gerechtigd de website van de Wederpartij alsook de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat de Wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan QSITE alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door QSITE en/of door derden, te vergoeden:
a) indien de Wederpartij handelt in strijd met artikel 16.2 en/of indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de Wederpartij in strijd handelt met artikel 16.2;
b) indien (een onderdeel) van de website van de Wederpartij oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het 'down' gaan of onbereikbaar worden van de server van QSITE;
c) indien blijkt dat de Wederpartij valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d) indien blijkt dat de Wederpartij de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
16.4 QSITE heeft geen bemoeienis met informatie die op de website van de Wederpartij wordt geplaatst en/of die via de servers van QSITE wordt verspreid alsook is QSITE niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is QSITE aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor uitsluitend de verantwoording van de Wederpartij.
16.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan de website, de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
16.6 Indien de door de Wederpartij gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is QSITE gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
16.7 QSITE is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
16.8 QSITE zal zich jegens Afnemer inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de gehoste systemen en/of ASP-diensten zo groot mogelijk te laten zijn. QSITE zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. QSITE garandeert geen permanente beschikbaarheid van de door de Wederpartij bij QSITE gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de gehoste systemen en/of ASP-diensten geeft de Wederpartij nimmer recht op enige terugbetaling.
16.9 Het (pogen tot) doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden. Hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met zich meebrengen, mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van TCP-IP informatie en/of (een deel van) de header informatie in een e-mail.
16.10 Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schade aan de server(s) en/of infrastructuur van QSITE en/of derden is strikt verboden. Hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde opslagruimte gebruiken. Het is niet toegestaan het gebruik van e-maildiensten, e-mail doorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken, hetzelfde geldt voor toegang tot CGI-scripts geinstalleerd op de servers van QSITE.
16.11 QSITE is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud en/of beschikbaarheid van externe websites of bronnen die door de Wederpartij door middel van zogeheten links beschikbaar worden gesteld via de website van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart QSITE voor claims en aanspraken van derden.
16.12 QSITE is gerechtigd om beperkingen in te stellen ten aanzien van, maar niet beperkt tot, het maximaal aantal e-mailberichten dat gestuurd en/of ontvangen mag worden en de maximale opslagcapaciteit die ten gunste van de Wederpartij op de infrastructuur van Qsite wordt toegekend.
16.13 QSITE is op generlei wijze aansprakelijk ten aanzien van het door Qsite en/of de Wederpartij (onbedoeld) verwijderen van informatie of onvermogen om berichten en andere informatie op te slaan, te onderhouden of te verzenden / ontvangen.
16.14 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de door de Wederpartij bij Qsite gehoste systemen en/of afgenomen ASP-diensten. Deze toegang kan voor de Wederpartij kosten van derde partijen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kosten voor het benodigd hebben van een Internet Provider.
16.15 Terzake Hosting en ASP diensten hanteert QSITE een Fair Use Policy ten aanzien van dataverkeer. Dit houdt in dat er met de Wederpartij een datalimiet wordt overeengekomen ten aanzien van de hoeveelheid dataverkeer waartoe de Wederpartij gerechtigd is, hetgeen per overeenkomst wordt bepaald. Een tijdelijke overschrijding van de datalimiet zal door QSITE in beginsel worden gedoogd, mits het gemiddelde dataverkeer berekend over een periode van drie maanden voorafgaand aan een overschrijding van de datalimiet niet hoger ligt dan de overeengekomen datalimiet. QSITE behoudt zich het recht voor om – in geval van een overschrijding van de datalimiet - de Hosting en/of ASP dienst op te schorten, zulks echter niet voordat de Wederpartij hiertoe schriftelijk is geinformeerd.
16.16 Indien en voor zover het gemiddelde dataverkeer zoals bedoeld in artikel 16.15 hoger ligt dan de overeengekomen datalimiet, dan is de Wederpartij verplicht om tegen een meerprijs een hogere datalimiet bij QSITE af te nemen.

17. Gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheid
17.1 Uitsluitend de Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, alsook is uitsluitend de Wederpartij verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Wederpartij zal direct elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord en elke andere vorm van misbruik en inbreuk melden aan QSITE.

18. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
18.1 QSITE voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. QSITE zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
18.2 De Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Wederpartij zal QSITE alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
18.3 De Wederpartij vrijwaart QSITE voor alle aanspraken van derden die jegens QSITE mochten worden ingesteld wegens een niet aan QSITE toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
18.4 De Wederpartij vrijwaart QSITE voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens QSITE mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.


ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien QSITE in opdracht van de Wederpartij programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

19. Ontwikkeling van programmatuur
19.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan QSITE ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. QSITE zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door de Wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de Wederpartij instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
19.2 QSITE is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
19.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt de Wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien QSITE in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking te stellen, kan QSITE daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

20. Aflevering, installatie en acceptatie
20.1 QSITE zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is QSITE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
20.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. QSITE kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de Wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan QSITE worden gerapporteerd.
20.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien QSITE voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 20.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 20.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Wederpartij daarvan voor het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
20.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Wederpartij QSITE hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
20.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal de Wederpartij QSITE uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. QSITE zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij QSITE gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
20.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van QSITE om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 23, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
20.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet
20.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 20.3 heeft tot gevolg dat QSITE ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door QSITE is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van de Wederpartij op grond van artikel 20.6 betreffende kleine gebreken en artikel 23 betreffende garantie.
20.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.


GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door QSITE ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door QSITE te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

21. Gebruiksrecht
21.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent QSITE de Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
21.2 De programmatuur mag door de Wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van de Wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
21.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij gebruikt. De Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De Wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien de Wederpartij bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiele vergoeding te voldoen. De Wederpartij erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van QSITE bevat.
21.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan QSITE retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Wederpartij van zodanige vernietiging QSITE onverwijld schriftelijk melding maken.

22. Aflevering, installatie en acceptatie
22.1 QSITE zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de Wederpartij afleveren en, indien een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de Wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is QSITE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
22.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 20.2 tot en met 20.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van QSITE ingevolge de garantie van artikel 23. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 20.8 onverminderd.
22.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door QSITE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

23 Garantie
23.1 QSITE zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij QSITE zijn gemeld. QSITE garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de Wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval QSITE volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. QSITE kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Wederpartij of van andere niet aan QSITE toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van QSITE wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
23.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door QSITE te bepalen locatie. QSITE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.3 QSITE heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 23.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

24 Onderhoud
24.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van QSITE geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan QSITE melden. Na ontvangst van de melding zal QSITE zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door QSITE te bepalen wijze en termijn aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld. QSITE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is QSITE niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
24.2 QSITE staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
24.3 QSITE kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan QSITE toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan QSITE is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
24.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal QSITE bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is QSITE niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan QSITE van de Wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met QSITE aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
24.5 Indien de Wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met QSITE is aangegaan, kan QSITE niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
24.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

25. Programmatuur van toeleverancier
25.1 Indien en voor zover QSITE programmatuur van derden aan de Wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits dat door QSITE schriftelijk aan de Wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij QSITE en QSITE zal deze voorwaarden aan de Wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Wederpartij en QSITE om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.